EULA

FONTOS – KÉRJÜK ALAPOSAN OLVASSA EL

ÁLTALÁNOS VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS (EULA)

1. Tulajdonjog

Ez a végfelhasználói licencszerződés („EULA”) egy jogilag kötelező érvényű szerződés Ön és a MolSoft Bt (H-1181 Budapest, Dugonics u. 9-11.) („MolSoft vagy Forgalmazó”) között, mely azt szabályozza, hogyan használhatja Ön azt a MolSoft szoftvert (beleértve a kapcsolódó felhasználói kézikönyveket és elektronikus dokumentumokat, (együttesen „SZOFTVER”), amely le lesz töltve erről a webhelyről az Ön számítógépére vagy hardverére. Ha elfogadja a jelen EULA kötelező érvényét, akkor letölthető a webhelyen rendelkezésre álló szoftvert az EULA feltételeinek megfelelően. Ha nem fogadja el az EULA feltételeit, akkor a MolSoft nem licenceli a SZOFTVERT az Ön számára. Ilyen esetben Önt nem jogosítja fel a MolSoft, és nem használhatja a SZOFTVERT.
A SZOFTVERRE vonatkozó minden jog, tulajdonjog és érdekeltség a MolSoft vagy a beszállítói licencadói tulajdonában van. Ön a következő 2. pontban szereplő korlátozásoknak megfelelően jogosult a SZOFTVER felhasználására. A jelen rendelkezés semmilyen esetben sem értelmezhető úgy, hogy az a SZOFTVERREL kapcsolatos szerzői jogok vagy más szellemi tulajdonjog a MolSoft által az Ön részére történő átruházását képezné.
A MolSoft bármikor módosíthatja a jelen Szerződést a Szerződésben ismertetett, megfelelő értesítés biztosításával, és bármely érintett Megoldás az értesítést követő 30 napot meghaladó további használata a jelen Szerződés módosításának elfogadásaként lesz értelmezve. A Forgalmazó a korábban megvásárolt bármely érintett Megoldás további használatának feltételeként megkövetelheti a módosított Szerződés elfogadását. Amennyiben nem fogadja el a módosított Szerződést, a Forgalmazó felfüggesztheti az ilyen érintett Megoldások Ön általi használatát, azonnal, vagy előfizetéses konstrukció esetén az előfizetés lejáratát követően.

2. A licenc rendelkezésre bocsátása

2.1 A Molsoft nem kizárólagos licencet biztosít Önnek a Szoftver és a Dokumentáció használatára a Vonatkozó Feltételekben jelzett megállapított időtartamra, beleértve a megállapított időszak bármely kiegészítését és hosszabbítását (az „Előfizetési időtartam”), feltéve, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.
2.2 A fenti 2.1 bekezdésben kifejezetten említett eseteket kivéve, a MolSoft nem bocsát az Ön rendelkezésére a SZOFTVERREL kapcsolatos semmilyen egyéb licencet. A vonatkozó jogszabályok által engedélyezett eseteket kivéve tilos a SZOFTVERT vagy annak bármely részét (i) módosítani, (ii) visszafordítani, visszafejteni, szétbontani vagy felhasználni a SZOFTVERT származékos szoftverek létrehozásához, (iii) bérbe adni vagy lízingelni a SZOFTVERT, (iv) nyilvános letöltésre elérhetővé tenni.

3. FRISSÍTÉSEK

A Forgalmazó az Előfizetési időtartam során időről időre – az Ön külön engedélye vagy hozzájárulása nélkül – szoftverfrissítéseket, frissítéseket vagy helyettesítéseket telepíthet bármely Megoldáshoz („Frissítés”), és az ilyen telepítések következtében előfordulhat, hogy a Frissítés telepítésének vagy aktiválásának befejezéséig Ön nem tudja használni a vonatkozó Megoldást vagy Eszközt (vagy az Eszköz bizonyos funkcióit). A jelen Szerződés alapján minden egyes Frissítés minden szempontból a Megoldás részének minősül. A Frissítésekbe beletartozhat a Megoldás által kínált bármely adott szolgáltatás vagy funkció hozzáadása és eltávolítása, illetve annak teljes cseréje, továbbá a Forgalmazó a frissített Megoldás tartalmát, illetve szolgáltatásait és funkcióit saját belátása szerint szabja meg. A Forgalmazó nem köteles Önnek felajánlani a Frissítések elutasítását vagy késleltetését, azonban, lehetséges, hogy abban az esetben élvezheti a Megoldás által nyújtott összes előnyt, ha letölti és engedélyezi az összes rendelkezésre álló Frissítés telepítését vagy aktiválását. Az összes Frissítés elfogadásáig és telepítéséig vagy aktiválásáig a Forgalmazó leállíthatja a támogatás biztosítását egy adott Megoldáshoz. A Forgalmazó saját belátása szerint határozza meg, hogy mikor szükséges egy Frissítés, illetve, hogy szükséges-e, és nem kötelezett Frissítéseket elérhetővé tenni az Ön számára. A Forgalmazó saját belátása szerint leállíthatja a legfrissebb verziótól eltérő Megoldások Frissítéseinek biztosítását, vagy a Megoldás bármilyen operációs rendszerrel, levelezőprogrammal, böngészőprogrammal és egyéb, a Megoldással együttműködő szoftverekkel való használatát támogató Frissítések biztosítását.

4. KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG; JOGI NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

4.1. A jelen 6. szakasz fennmaradó része alapján a Forgalmazó garantálja, hogy a Megoldás alapjaiban a Dokumentációnak megfelelően fog működni vagy lesz működtetve a Megoldás kezdeti beszerzését követő 30 napos időszak során. Szavatossági igény benyújtásához követnie kell az attól a forrástól kapott utasításokat, akitől a Megoldást beszerezte. Ha a Megoldás alapjaiban nem a Dokumentációnak megfelelően működik, a Forgalmazói Csoport egyes tagjai, valamint az egyes Forgalmazói Partnerek teljes és kizárólagos felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az ilyen szavatossággal kapcsolatban – a Forgalmazó belátása szerint – az alábbiakra korlátozódik: (i) a Megoldás kicserélése; vagy (ii) a Megoldás visszaadása és a megfizetett előfizetési díj az Előfizetési időtartam le nem járt és fel nem használt részére arányosított részének visszatéríttetése. A jelen szavatosság csak az eredetileg átadott Megoldásra vonatkozik, a következőkre nem: (i) bármely Frissítésre; vagy (ii) bármely olyan hibára, amelyeket a Megoldás: (A) nem a Forgalmazó által biztosított szoftverekkel, hardverekkel vagy egyéb anyagokkal, vagy (B) a Forgalmazó Dokumentációban lefektetett követelményeinek nem megfelelő Eszközökkel, szoftverekkel és egyéb anyagokkal való kombinációja, működtetése vagy használata okoz.

4.2. A JELEN SZERZŐDÉS 6.1. SZAKASZÁBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A FORGALMAZÓ NEM GARANTÁLJA A MEGOLDÁS VAGY A DOKUMENTÁCIÓ HASZNÁLATÁVAL ELÉRHETŐ MŰKÖDÉST VAGY EREDMÉNYEKET. A JELEN SZERZŐDÉS 6.1. SZAKASZÁBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL A MEGOLDÁS „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” BOCSÁTJUK RENDELKEZÉSRE, ÉS A FORGALMAZÓI CSOPORT TAGJAI ÉS A FORGALMAZÓI PARTNEREK KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELEKET NEM VÁLLALNAK, ILLETVE – A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN – NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN JOGSZABÁLYON, SZOKÁSJOGON, JOGÉRTELMEZÉSEN VAGY JOGELVEN ALAPULÓ SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE A HARMADIK FELEK JOGAIRA VONATKOZÓ JOGBITORLÁS-MENTESSÉGGEL, JOGCÍMEKKEL, ELADHATÓSÁGGAL, MEGFELELŐ MINŐSÉGGEL VAGY BÁRMILYEN ADOTT CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELEKET. A FORGALMAZÓ NEM SZAVATOLJA, HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK MŰKÖDÉSÉBEN NEM KELETKEZHET ZAVAR VAGY HIBA, HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK MEGFELELŐEN MŰKÖDNEK BÁRMELY ADOTT ESZKÖZÖN VAGY BÁRMELY HARDVER- ÉS/VAGY SZOFTVERKONFIGURÁCIÓN, ILLETVE HOGY AZ EGYES MEGOLDÁSOK TÖKÉLETES VÉDELMET NYÚJTANAK ÉS GARANTÁLJÁK AZ INTERNETEN TÁROLT VAGY TOVÁBBÍTOTT ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY TARTALMAK SÉRTETLENSÉGÉT.

4.3. A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE BÁRMELY, AZ ÖN SZÁMÁRA DÍJ NÉLKÜL NYÚJTOTT MEGOLDÁST (BELEÉRTVE AZ „INGYENES”, „PRÓBAVERZIÓS” VAGY „BÉTAVERZIÓS” MEGOLDÁSOKAT) „JELENLEGI ÁLLAPOTBAN”, „MINDEN HIBÁJUKKAL” ÉS „A RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK SZERINT”, BÁRMILYEN JÓTÁLLÁS ÉS A FORGALMAZÓ TÁMOGATÁSA VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK.

4.4. AMENNYIBEN A JOGSZABÁLYOK MEGENGEDIK, OKTÓL VAGY FELELŐSSÉGI SZABÁLYTÓL FÜGGETLENÜL A FORGALMAZÓ VAGY BÁRMELY VÁLLALAT, AMELY IRÁNYÍTJA A FORGALMAZÓT, ANNAK IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL, VAGY AZZAL EGYÜTT TARTOZIK MÁS IRÁNYÍTÁSA ALÁ (ÖSSZEFOGLALÓAN: „FORGALMAZÓI CSOPORT”), ILLETVE ANNAK MEGBÍZOTTAI, LICENCTULAJDONOSAI, KÉPVISELŐI, BESZÁLLÍTÓI, DISZTRIBÚTORAI, VISZONTELADÓI, VALAMINT A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEK HÁLÓZATÁN VAGY RENDSZEREIN KERESZTÜL BÁRMELY MEGOLDÁS BIZTOSÍTÁSA TÖRTÉNIK, ILLETVE A FORGALMAZÓI CSOPORT BÁRMELY TAGJÁNAK EGYÉB ÜZLETI PARTNEREI (ÖSSZEFOGLALÓAN: „FORGALMAZÓI PARTNEREK”) NEM TARTOZNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGGEL ÖNNEL VAGY HARMADIK FELEKKEL SZEMBEN A KÖVETKEZŐKÉRT:

4.4.1. BÁRMILYEN KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLEN, BÜNTETŐ, SPECIÁLIS VAGY PÉLDAÉRTÉKŰ KÁRTÉRÍTÉS ÉS VESZTESÉG, ANNAK OKÁTÓL VAGY ELMÉLETI HÁTTERÉTŐL FÜGGETLENÜL;

4.4.2. AZ ÜZLETI EREDMÉNYEK, HASZON VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSA, A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE, AZ ESZKÖZÖK VAGY MEGOLDÁSOK (BELEÉRTVE A MEGOLDÁST) HASZNÁLHATATLANSÁGA, A FELESLEGES KIADÁSOK, A HELYETTESÍTŐ VAGY CSEREJAVAK, -SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DIGITÁLIS TERMÉKEK BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI, AZ ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSA, AZ ADATOK VAGY BÁRMILYEN EGYÉB INFORMÁCIÓK BÁRMELY NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSE VAGY ELVESZTÉSE (BELEÉRTVE AZOK BÁRMELY SÉRÜLÉSÉT, ROMLÁSÁT VAGY ELÉRHETETLENNÉ VÁLÁSÁT) (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FENTI VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖLTSÉGEK VAGY KIADÁSOK KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESÉGNEK VAGY KÁRNAK TEKINTHETŐK-E); VALAMINT

4.4.3. A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZ ANNAK KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT BÁRMELY MEGOLDÁSBÓL EREDŐ BÁRMELY ANYAGI ÉS NEM ANYAGI VESZTESÉGÉRT ÉS KÁRÉRT;

MÉG HA AZ ILYEN VESZTESÉGEK VAGY KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A FORGALMAZÓI CSOPORT ADOTT TAGJA VAGY AZ ADOTT FORGALMAZÓI PARTNER TÁJÉKOZTATVA IS LETT. A JELEN SZERZŐDÉS ETTŐL ELTÉRŐ KIJELENTÉSEI ÉS AZ EGYÉB ELLENTÉTES FELTÉTELEK ELLENÉRE A FORGALMAZÓI CSOPORT EGYETLEN TAGJA ÉS EGYETLEN FORGALMAZÓI PARTNER SEM FELEL AZ ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL (AKÁR KÖZVETLEN, AKÁR KÖZVETETT) VESZTESÉGÉÉRT VAGY KÁRÁÉRT, HA BÁRMELY MEGOLDÁSON KERESZTÜL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBÍTOTT, FOGADOTT VAGY TÁROLT ADATOKHOZ VAGY TARTALOMHOZ BÁRMILYEN OKBÓL JOGOSULATLANUL HOZZÁFÉRNEK, AZOKBAN KÁRT TESZNEK, VAGY RONGÁLJÁK, ELÉRHETETLENNÉ TESZIK, TÖRLIK, ELLOPJÁK, MEGSEMMISÍTIK, MÓDOSÍTJÁK, VÉLETLENÜL NYILVÁNOSSÁGRA HOZZÁK AZOKAT, VAGY AZOK ELVESZNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN A FORGALMAZÓI CSOPORT BÁRMELY TAGJA VAGY BÁRMELY FOGALMAZÓI PARTNER AZ ÖSSZES VESZTESÉGEKKEL ÉS KÁRTÉRÍTÉSEKKEL KAPCSOLATOS, ÖNNEL VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN BÁRMELY MEGOLDÁSBÓL, AZ ELŐFIZETÉSBŐL VAGY A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FENNÁLLÓ TELJES ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A KÖVETKEZŐK KÖZÜL A NAGYOBBIKAT: (I)  (5,000 HUF); VAGY (II) AZ ELŐFIZETÉSI IDŐTARTAMOT KÖZVETLEN MEGELŐZŐ 12 HÓNAPBAN FIZETETT ELŐFIZETÉSI DÍJAK ÖSSZEGE.

5. KORLÁTOZÁSOK

5.1. Nem másolhatja vagy használhatja a Megoldást vagy a Dokumentációt a jelen Szerződés 2. szakaszának rendelkezéseitől eltérően. Ön a saját és mások nevében is vállalja, hogy:

5.1.1. nem használja a Forgalmazó által a Megoldással kapcsolatban nyújtott engedélyezési kódot, licencszámot, felhasználónév/jelszó kombinációt, illetve más aktiválási kódot vagy számot („Aktiválási Kód”) a Vonatkozó Feltételekben meghatározott, illetve attól nagyobb számú Eszközön;

5.1.2. nem fedi fel az Aktiválási Kódot a Forgalmazón, illetve a Forgalmazó kijelölt képviselőin kívül más fél részére;

5.1.3. hacsak a jogszabály kifejezetten nem engedélyezi: (i) a Megoldással, illetve a Megoldás bármely részével kapcsolatban nem alkalmaz visszamodellezést, kód visszafejtést, átalakítást, visszaállítást.

5.1.4. hacsak ezt nem engedélyezi forgalmazási szerződés, viszonteladói szerződés, illetve az Ön és a Forgalmazó, illetve a Forgalmazó Csoport más tagja között létrejött egyéb szerződés, a Megoldást nem  értékesítheti újra, nem adhatja át, nem helyeztetheti zálog alá, nem adhatja bérbe, illetve nem adhatja allicencbe;

5.1.5. nem használhatja fel a Megoldást valamely, a Megoldás versenytársának minősülő termék vagy szolgáltatás nyújtásához vagy fejlesztéséhez;

5.1.6. nem használhatja, illetve nem kísérelheti meg a Megoldás használatát az alábbi célokra: (i) olyan információk, adatok vagy anyagok feltöltése, letöltése, streamelése, továbbítása, másolása vagy tárolása, illetve valamely tevékenység megkezdése vagy abban való részvétel, amely: (A) esetlegesen sértheti valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogait vagy egyéb jogosultságait; (B) jogellenes, veszélyes, fenyegető, sértő, gyalázkodó, illetve más módon kifogásolható anyagot foglalhat magában; (C) megkárosíthat másokat, illetve kísérletet tehet mások megkárosítására; (D) esetlegesen olyan magatartásra ösztönözhet, illetve olyan magatartáshoz vezethet, amely jogellenes, veszélyes, fenyegető, sértő, zaklató, károkozó, gyalázkodó, rágalmazó, vulgáris, obszcén, magánéletet sértő, gyűlölködő, illetve faji, etnikai, vallási vagy szexuális alapon megkülönböztető, illetve más módon kifogásolható; (E) illegális tevékenységeket ösztönöz, illetve erre vonatkozó utasításokat ad, valamely csoporttal vagy egyénnel szemben fizikai károkozásra vagy testi sértésre buzdít, illetve az állatkínzás bármely formájára ösztönöz; (F) csalárd módon eljár valamely személy vagy szervezet nevében, illetve más módon elferdíti az Ön és valamely személy vagy szervezet között fennálló kapcsolatot; illetve (G) elősegít bármely csalást, megtévesztést vagy lopást; vagy (H) valamely tulajdonban, Eszközökben, szoftverekben, szolgáltatásokban, hálózatokban vagy adatokban kárt okoz, azokat letiltja vagy működésüket akadályozza, illetve azokhoz jogosulatlan hozzáférést szerez vagy ilyenre kísérletet tesz, azokat átveszi, felhasználja, lemásolja, megváltoztatja, illetve megsemmisíti bármely eljárás alkalmazásával, ideértve a hackelést, adathalászatot, átverést, valamint kísérletet tesz bármely tűzfal, jelszóvédelem, illetve egyéb információbiztonsági védelem vagy bármilyen jellegű ellenőrzés megkerülésére vagy áthidalására; (ii) bármilyen módon megszegi valamely vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt vagy előírást; (iii) meghamisítja a fejléceket, illetve más módon manipulálja az azonosítókat, hogy elfedje a Megoldás alkalmazásával továbbított bármely tartalom származási helyét; (iv) bármely kéretlen vagy jogosulatlan hirdetést, promóciós anyagot, „levélszemetet”, „spamet”, „levélláncot” vagy „piramisjátékot” tölt fel, posztol, e-mailben elküld, illetve más módon továbbít; illetve (v) az adatvédelmi érintett tudta és kifejezett hozzájárulása nélkül személyes adatgyűjtést és -tárolást végez;

5.1.7. nem károsíthatja, tilthatja le vagy akadályozhatja a Megoldás működését, illetve nem szerezhet vagy nem tehet kísérletet jogosulatlan hozzáférés megszerzésére a Megoldáshoz, bármely tulajdonhoz, Eszközökhöz, szoftverekhez, szolgáltatásokhoz, hálózatokhoz vagy adatokhoz, amelyek kapcsolódnak, illetve átjárhatósággal rendelkeznek ezen Megoldáshoz, illetve a Megoldáson keresztül bármely módon elérhető vagy továbbított bármely tartalomhoz, tárolt adathoz, ideértve a hackelést, adathalászatot, átverést, illetve kísérletet tesz bármely tűzfal, jelszóvédelem vagy egyéb információbiztonsági védelem vagy bármely jellegű ellenőrzés megkerülésére vagy áthidalására;

5.2. Egyes Megoldások esetleg rendszergazdai jogosultságokat adnak Önnek vagy egy másik felhasználónak, ami többek között lehetővé teheti a rendszergazdának az Eszközök és/vagy a más Eszközökre telepített Megoldások állapotának megfigyelését, beleértve például az Előfizetési időtartam állapotát, valamint a Megoldással kapcsolatos üzeneteket és a Frissítéseket. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az ilyen rendszergazdai jogosultságokat kizárólag azon Eszközökkel és Megoldásokkal kapcsolatban fogja alkalmazni, amelyekre megfelelően felhatalmazást kapott, és más célból nem. Emellett kijelenti és szavatolja a Forgalmazónak: (i) hogy rendelkezik a szükséges felhatalmazással a jelen Szerződés elfogadásához és a Megoldásnak az Eszközökön való telepítéséhez és/vagy használatához a felügyelt Eszközök bármely tulajdonosa és felhasználója nevében; valamint (ii) hogy a jelen Szerződés rendelkezéseit: (A) az érintett felügyelt Eszközök bármely ilyen tulajdonosa és felhasználója és (B) a maga nevében elfogadja.

6. Adatvédelmi irányelvek

6.1. Az „Adat” fogalom jelen Szerződés és az Adatvédelmi szabályzat szerinti jelentése a következő: (a) az Ön által, a Megoldások megrendelése során a Forgalmazó, a Forgalmazói Csoport bármely tagja, illetve valamely Forgalmazói Partner részére megadott információ, ideértve az Ön nevét, számlázási címét (ideértve a postai irányítószámot), e-mail címét, telefonszámát, fizetési kártyája vagy bankszámla számát, fizetési kártyája vagy számlájának ellenőrzési kódját, a fizetési kártya érvényességének kezdő és lejárati dátumát, a Forgalmazónál vagy a Forgalmazói Csoport más tagjánál lévő számlájának, és más a Szállító Adatvédelmi irányelveiben (az „Adatvédelmi irányelvekl) (együttesen „Tranzakcióadatok”); (b) azon adatok, amelyeket a Megoldásra vonatkozó megrendeléseink feldolgozása és teljesítése során gyűjt a Forgalmazó, a Forgalmazói Csoport bármely tagja, illetve a Forgalmazói Partner, ideértve az Ön Eszközének márkájára, modelljére, operációs rendszerére és egyéb azonosító adataira vonatkozó információkat, az Ön internetszolgáltatójának neve, az Ön internetprotokoll (IP) címe; valamint (c) az Ön berendezéséről és a Megoldások használatára vonatkozó információk (a (b) és a (c) pontokban foglaltakra az Adatvédelmi szabályzat együttesen „Szolgáltatási Adatokként” hivatkozik).

6.2. Ön felhatalmazza a Forgalmazót, a Forgalmazói Csoport más tagját, illetve a Forgalmazói Partnert, hogy felhasználja az Ön Adatait a Forgalmazó vonatkozó Adatvédelmi szabályzatában foglalt célokra. Ön tudomásul veszi, hogy Adatainak ezen felhasználása magában foglalja az Ön által megrendelt Előfizetések feldolgozását és teljesítését, a Megoldások fejlesztését, valamint az Ön által előfizetett Megoldásokra vonatkozó információk szolgáltatását, továbbá más Megoldások felajánlását. Ön tudomásul veszi, hogy a Forgalmazó vagy a Forgalmazói Csoport más tagja megoszthatja az Ön Adatait a Forgalmazói Partnerekkel, úgymint a Forgalmazó e-kereskedelmi platformszolgáltatóival és pénzforgalmi adatfeldolgozóival, a támogató, szolgáltatási tevékenységeket és a Megoldásokat a Forgalmazó nevében biztosító szolgáltatókkal, továbbá a Megoldások vonatkozásában a Forgalmazó vagy a Forgalmazói Csoport valamely tagja részére vásárlási elemzéseket és összeomlás-elemzéseket biztosító szállítókkal. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a Forgalmazó vagy a Forgalmazói Csoport valamely tagja megoszthatja az Adatokat anonimizált és összesített formában harmadik felekkel trendelemzések céljából.

7. A szerződés joga, megszünése

A jelen EULA-ra vonatkozóan a magyar jog alkalmazandó. Amennyiben a jelen EULA bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, azok a rendelkezések az EULA többi rendelkezésétől függetlennek tekintendők, és ez nincs hatással az EULA egészére, illetve annak fennmaradó rendelkezéseire.

7.1. A jelen Szerződés azonnal megszűnik, ha Ön megszegi a jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét (ideértve a 2.5. vagy 10. szakaszban foglalt kötelezettségek megszegését), amelynek következtében elveszíti a Frissítésekre vonatkozó jogát, valamint azon jogosultságát, hogy visszatérítsék Önnek az Előfizetési időtartam le nem járt, illetve fel nem használt részére jutó előfizetési díj összegét. A Forgalmazó fenntartja a jogot minden egyéb jogszabály által megengedett jogorvoslatra, amennyiben az Ön jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek a megszegése negatívan befolyásolja a Forgalmazói Csoport bármely tagját vagy bármely Forgalmazói Partnert. A Forgalmazói Csoport tagjai és a Forgalmazói Partnerek felelősségére vonatkozó, a jelen Szerződésben foglalt kizárások és korlátozások a jelen Szerződés megszűnésével hatályban maradnak.

7.2. A Forgalmazó az Önnek küldött értesítés útján saját belátása szerint azonnal megszüntetheti a jelen Szerződést bármely adott vagy az összes Megoldás tekintetében, amely esetben a Forgalmazói Csoport egyes tagjai, valamint az egyes Forgalmazói Partnerek teljes és kizárólagos felelőssége, illetve az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az ilyen megszüntetéssel kapcsolatban a megfizetett előfizetési díj az Előfizetési időtartam le nem járt és fel nem használt részére arányosított összegének visszatérítésére korlátozódik. Az ilyen megszüntetések hatálybalépésétől Ön nem jogosult a továbbiakban az érintett Megoldások és Dokumentáció használatára.

8. Fejlesztői kapcsolat

Az EULA hatálya alá tartozó szoftverek fejlesztője a MolSoft Bt (H-1181 Budapest, Dugonics utca 9-11) Adószáma: 28943297-2-43, EU Adószáma: HU28943297

Elérhetőség:

Telefon szám +36 1 5858-800

E-mail: molsoft@molsoft.hu

9. EGYÉB, ÁLTALÁNOS Feltételek

9.1. Értesítés. A Forgalmazó bármikor küldhet értesítéseket e-mailben, előugró ablakokban, párbeszédablakokban vagy egyéb formában, de előfordulhat, hogy Ön csak a Megoldás elindításakor kapja meg az értesítéseket. Az értesítéseket azon a napon kell kézbesítettnek tekinteni, amikor a Forgalmazó a Megoldáson keresztül először elérhetővé tette, függetlenül attól, hogy Ön ténylegesen mikor kapta meg azokat.

9.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdések. Amennyiben kérdése van a jelen Szerződéssel kapcsolatban, vagy bármilyen információt igényel a Forgalmazótól, kérjük, írjon a MolSoft Bt. H-1181 Budapest, Dugonics u. 9-11. postai címre, az uzemeltetes@molsoft.hu e-mail-címre, hívja a +36 1 5858-800 telefonszámot.

9.3. Külön szerződések. Ha kettő vagy több Megoldást szerzett be, akár ha egyetlen tranzakción belül is, vagy ha bármely Megoldásra több tranzakció keretében fizetett elő, a jelen Végfelhasználói licencszerződést esetleg már többször is elfogadta. Bár az elfogadott szerződési feltételek hasonlóak vagy azonosak lehetnek, a Végfelhasználói licencszerződés feltételeinek minden egyes elfogadása egy külön szerződésnek minősül Ön és az adott Megoldást biztosító Forgalmazó között.

9.4. A teljes szerződés. A jelen Szerződés képezi az Ön és a Forgalmazó közötti teljes megállapodást a Megoldások és a Dokumentáció Ön által történő használatára vonatkozóan. A jelen Szerződés hatályon kívül helyez minden megelőző vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli közleményt, ajánlatot, szavatosságot és nyilatkozatot a Megoldás vagy a Dokumentáció Ön által történő telepítésére és/vagy használatára vonatkozóan. Az előzőektől függetlenül a jelen Szerződés semelyik pontja sem csökkenti az Ön joghatóságában meglévő fogyasztóvédelmi jogszabályok vagy egyéb vonatkozó jogszabályok által biztosított azon jogait, amelyekről nem lehet szerződéses úton lemondani. A jelen Szerződést, a Vonatkozó Feltételeket és a Dokumentációt az észszerűség keretein belüli lehető legnagyobb mértékben úgy kell értelmezni, hogy azok megfeleljenek egymásnak, azonban ütközés esetén az irányadó rendelkezést az alábbi fontossági sorrend szerint kell meghatározni: (i) a Vonatkozó Feltételek; (ii) a jelen Szerződés; és (iii) a Dokumentáció.

9.5. A szöveg értelmezése. A Szerződés címsorai nem befolyásolják annak értelmezését. Az alanyok megjelölésére használt kifejezések nemtől függetlenül értelmezendők. Az egyes szám többes számot is jelölhet, és fordítva. A meghatározott szavak vagy szókapcsolatok eltérő nyelvtani formában is a megadott jelentésre utalnak. A „tartalmazza” és „beleértve” kifejezéseket úgy kell értelmezni, mintha kiegészülnének a „korlátozás nélkül” kifejezéssel. A szoftverek, Megoldások vagy Frissítések „használatára” való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja az ilyen szoftverek, Megoldások vagy Frissítések Ön általi telepítését is (amennyiben a szövegkörnyezet ezt másként nem igényli). A jelen Szerződés eredetileg magyar nyelven készült. Bár a Forgalmazó elérhetővé teheti az Ön számára a Szerződés egy vagy több fordítását is az Ön kényelme érdekében, ellentmondás vagy eltérés esetén a jelen Szerződés magyar nyelvű változata az irányadó. Ha kétértelműség, illetve szándékkal vagy értelmezéssel kapcsolatos kérdés merül fel bármilyen bírósági eljárás folyamán vagy egyéb módon, a Szerződés feltételei annak szellemében értelmezendők, hogy azt a felek közösen fogalmazták meg, így nem vetődhet fel olyan vélelem vagy bizonyítási teher, amely szerint a Szerződés bármely rendelkezése a fogalmazó szándéka szerint valamely fél számára kedvező vagy hátrányos.

9.6. Elválaszthatóság. Ha a Szerződés bármely rendelkezése bármely vonatkozó jogszabály értelmében jogellenesnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, az adott mértékig úgy kell tekinteni, hogy nem képezi a Szerződés részét, a Szerződés további rendelkezései pedig továbbra is a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett legteljesebb mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

9.7. Ellehetetlenülés. A Forgalmazó nem vállal felelősséget olyan teljesítménybeli hibákért vagy késésekért, amelyek egésze vagy része a közművek (beleértve az áramellátást) meghibásodásából, az internet, a telekommunikációs vagy informatikai szolgáltatások kimaradásából, telekommunikációs vagy informatikai eszközök meghibásodásából, illetve munkabeszüntetésekből vagy más munkaügyi zavarokból (nem kizárólagosan ideértve a Forgalmazói Csoport bármely tagját és a Forgalmazói Partnereket ért munkabeszüntetéseket és munkaügyi zavarokat), a háborús vagy terrorcselekményekből, szolgáltatásmegtagadásos támadásból, illetve a Forgalmazói Csoport bármely tagját vagy bármely Forgalmazói Partnert érintő más informatikai támadásból vagy biztonsági eseményből, árvizekből, szabotázsakciókból, tűzesetekből, más természeti katasztrófákból és vis maior eseményekből, vagy egyéb olyan okból adódik, amely a Forgalmazói Csoport bármely tagja vagy bármely Forgalmazói Partner ésszerűen körülhatárolt befolyása alá nem tartozik.

9.8. Joglemondás. Amennyiben bármely fél nem ragaszkodik a Szerződésben foglalt feltételek és rendelkezések szigorú teljesítéséhez, az nem minősül a jelen Szerződéssel való későbbi megfelelőségről történő joglemondásnak vagy lemondásnak. A Szerződés feltételei és rendelkezései továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A Szerződés bármely feltételének vagy rendelkezésének bármely fél részéről és bármilyen célból kifolyólag történő joglemondása kizárólag kézjeggyel ellátott, írásos formában léphet hatályba. Amennyiben a felek bármelyike nem emel kifogást a Szerződés bármely rendelkezésének a másik fél általi megszegése ellen, ez nem minősül folyamatos joglemondásnak a Szerződés ugyanazon vagy egyéb előírásainak megszegésére vonatkozóan.

9.9. Átruházás. A Forgalmazó előzetes írásos beleegyezése nélkül Ön nem ruházhatja át a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit. A Forgalmazó a Szerződést bármikor, saját belátása szerint átruházhatja, az Ön előzetes írásos beleegyezése nélkül.

9.10. Harmadik haszonélvező fél kizárása. A jelen Szerződés semelyik kifejezett vagy vélelmezett előírása sem hivatott Önön, a Forgalmazói Csoport tagjain és a Forgalmazói Partnereken kívül semmilyen harmadik félre semminemű jogot, előnyt vagy jogorvoslati lehetőséget a jelen Szerződés szerint vagy abból eredően biztosítani. Önön, a Forgalmazói Csoport tagjain és a Forgalmazói Partnereken kívül semmilyen harmadik fél nem rendelkezik a Szerződésből fakadóan jogalappal semmilyen kereset tekintetében. A Forgalmazó jogosult (de nem köteles) a Forgalmazói Csoport bármely tagjának vagy bármely Forgalmazói Partnernek a jelen Szerződés alá tartozó bármely jogait, jogorvoslati lehetőségeit, felelősségkorlátozásait és -kizárásait, valamint jogi védelmét kieszközölni, beleértve a Forgalmazói Csoport bármely tagja vagy bármely Forgalmazói Partner által elszenvedett vagy tekintetében felmerülő olyan veszteségekkel, károkkal és keresetekkel kapcsolatos jogok és jogorvoslatok tekintetében, amelyek: (i) a jelen Szerződés bármely feltételének Ön által való be nem tartásának következtében vagy azzal összefüggésben merülnek fel; vagy (ii) amelyek tekintetében Ön a jelen Szerződés hatálya alatt kártalanítási felelősséggel tartozik. Az ilyen veszteségek, károk és keresetek nem tekinthetők a 6.4.1. szakasz értelmében közvetett, következményes vagy véletlen veszteségnek vagy kárnak, amennyiben az ilyen veszteség, kár vagy kereset nem a Forgalmazó, hanem a Forgalmazói Csoport egy másik tagja vagy egy Forgalmazói Partner érdekkörében merült fel.

9.11. Internetkapcsolat. Egyes Megoldások működéséhez aktív és stabil internetkapcsolat szükséges. Az Ön feladata ezért arról gondoskodni, hogy mindenkor legyen élő és stabil internetkapcsolata.

9.12. Terméknevek. A Forgalmazó időről időre megváltoztathatja az egyes Megoldások nevét, vagy módosíthatja a Megoldáshoz rendelt vállalat nevét és emblémáját a Forgalmazói Csoport egy másik tagjának vagy valamely Forgalmazói Partnernek a nevére és emblémájára. Ezek a változások a Megoldásokra való előfizetéseire, az Előfizetési időtartamokra vagy a jelen Szerződésre nincsenek kihatással, és nem jogosítják fel a Megoldásokra való előfizetései, az Előfizetési időszakok vagy a jelen Szerződés felmondására.