Adatvédelmi szabályzat

kivonat

Az Adatkezelő adatai

Név: MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1181 Budapest, Dugonics utca 9-11.

Cégjegyzékszám: 01-06-715058

Belső adatvédelmi felelős neve: Molnár István

Elérhetőségei: +36 1 5858-800, molsoft@molsoft.hu

I. Bevezetés

A MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-715058, székhely: 1181 Budapest, Dugonics utca 9-11.) (a továbbiakban: Adatkezelő, Társaság, Munkáltató vagy MOLSoft Bt.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei, munkavállalói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Általános rendelkezések és szabályozási elvek

1. A szabályzat célja

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy meghatározza a MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaságnál, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

A MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság a GDPR és a 2011. évi CXII. tv. vonatkozó rendelkezéseinek a gyakorlatban való érvényesülése érdekében

– biztosítja az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető állampolgári jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását,

– megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, az adatok törvénysértő megváltoztatását, az adatoknak a jogosulatlanul való felhasználását, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalát,

– meghatározza az adatszolgáltatást igénylő hatóságoknak, szervezeteknek, intézményeknek történő pontos és biztonságos adattovábbítás rendjét,

– meghatározza a MOLSoft Bt.-nél történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos rendjét.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a MOLSoft Bt. székhelyén folyó, valamint az általa, a munkavállalói és vele egyéb jogviszonyban álló valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat időbeli hatálya: 2018. május 25-től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaságra, mint az Adatkezelőre, továbbá, – a munkatársakra, ügyfelekre, partnerekre, valamint azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság jogosult arra, hogy a tevékenysége során a birtokába került természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat a törvényben meghatározott célból kezelje, feldolgozza és a jelen Szabályzatban és a jogszabályokban rögzített ideig tárolja.

A MOLSoft Kereskedelmi, és Szolgáltató Betéti Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény)

  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  2. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  3. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről (Mt.)
  4. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, (Szmt.)
  5. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről, (Btk.)
  6. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.)
  7. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.)
  8. évi C. törvény a számvitelről, (Számviteli tv.)
  9. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, (Grtv.)

2. Fogalmi meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő vagy adatfeldolgozó kezeli

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli;

vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is

vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások

 

 A szakmai tevékenységgel összefüggő adatkezelések

 

1. Ügyféladatok kezelése

 

A MOLSoft Bt. az üzleti tevékenységével összefüggésben, üzletszerzés céljából, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.) céljából a vele ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek, kapcsolattartó személyek) adatait kezeli.
Adatkezelő megnevezése: MOLSoft Bt.
Az adatkezelés célja Szerződések létesítése és teljesítése, kapcsolattartás , valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése, bizonylatolás (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, jótállási/szavatossági igények intézése, panaszügyek kezelése, stb.).
Az adatkezelés jogalapja:

Ügyféladat kezelésének jogalapja: jogos érdek.

Természetes személy személyes adatai kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése.

Bizonylatolási kötelezettség teljesítése során kezelt személyes adatok kezelésének jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.

A kezelt adatok köre: A MOLSoft Bt.-vel ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek nyilvánosan elérhető adatai, (cégjegyzékben felültetett adatok: képviselő neve, EV nyilvántartásban: név, lakcím, telephely, adószám), illetve képviselői, kapcsolattartói adatok, egyéb az ügyfél által hozzáférhetővé tett adatok (képviselő, kapcsolattartó munkaköre, telefonszáma, e-mail elérhetősége stb.), a szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok.
Az adatkezelés időtartama: Ügyfélkapcsolat létesítése esetén az ügyfélkapcsolat fennállásának tartama, illetve a jótállási/szavatossági helytállással járó szerződések esetében az igény érvényesítésre nyitvaálló határidő tartama, ügyfélkapcsolat létesítésének hiányában a tárgyalások meghiúsulásig, jogszabályon alapuló adatkezelés esetén az egyes jogszabályokban meghatározott ideig.
A kezelt adatok megtekintésére jogosult A MOLSoft Bt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

2. Honlap

 

A MOLSoft B. tulajdonát képezi és üzemelteti a www.molsoft.hu oldalt.

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai tárolásához, kezeléséhez.

A MOLSoft B. hozzájárulás megadását megelőzően az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé teszi, melyet az érintett jogosult megismerni és köteles erről nyilatkozni.

A regisztráció célja: Ügyfél adatok nyilvántartása.

A MOLSoft Bt. a www.molsoft.hu oldalon sütiket (cookie) használ, az erről szóló tájékoztatás és elfogadás a honlapra történő belépéskor jelenik meg.

Adatkezelő megnevezése: MOLSoft B.
Az adatkezelés célja:

1. Hírlevélre történő feliratkozás.

2. Ajánlatkérés

3. Hiba bejelentés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: Feliratkozó természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), telefonszáma, e-mail címe, felhasználónév és jelszó
Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
A tárolt adatok megtekintésére jogosult: A MOLSoft Bt. ügyvezetője, A MolSoft Bt üzemeltetésért felelős munkatársa

 

3. Hírlevél szolgáltatás

 

A MOLSoft Bt. tulajdonát képezi és üzemelteti a www.molsoft.hu oldal.

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A MOLSoft Bt. feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé teszi, melyet az érintett jogosult megismerni és köteles erről nyilatkozni.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

Adatkezelő megnevezése: MOLSoft Bt.
Az adatkezelés célja:

1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában

2. Reklámanyag küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre: Feliratkozó természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
Az adatkezelés időtartama: A hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
A tárolt adatok megtekintésére jogosult: A MOLSoft Bt. ügyvezetője, marketing munkatársa

Álláshirdetés

 

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a személyügyi területért felelős szakmai vezető felelős.

A MOLSoft Bt. a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok (továbbiakban: CV) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett CV.

A jelentkezés történhet személyes jelentkezés, internetes hirdetés alapján a cégnév megadásával. A meghirdetett álláshelyek esetében általában többlépcsős szűrés történik.

Adatkezelő megnevezése: MOLSoft Bt.
Az adatkezelés célja: A betöltetlen munkakörök mielőbbi, megfelelő tudású, alkalmas munkavállaló általi betöltése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, szakmai végzettséget bizonyító okmány száma, aláírás, szakmai tevékenység ellátására jogosító igazolvány száma, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama:

A jelentkezők adatait az adatkezelő az alábbi időtartamban kezeli:

munkaviszony létesítése esetén a próbaidő időtartamáig,

munkaviszony létesítése nélkül adatkezelési nyilatkozat hiányában a toborzás lezártát követő 15 napig,

munkaviszony létesítése nélkül adatkezelési nyilatkozat hiányában a toborzás nélkül megküldött CV esetében a beérkezést követő 15 napig,

munkaviszony létesítése nélkül aláírt/elektronikusan megküldött adatkezelési nyilatkozat esetén az abban foglaltak szerint.

A tárolt adatok megtekintésére jogosult: A MOLSoft Bt. ügyvezetője, adott részleg vezetője.

A teljes adatvédelmi szabályzat letölthető innen (PDF formátum)